AGRESYWNOŚĆ DORASTAJĄCYCH

Agresywność dorastających wpływa na ich wyobrażenia o agresywności ich rodziców. I tak, dorastający o wysokim poziomie agresji z rodzin, w któ­rych styl wychowania rodzinnego cechuje dominująca hiperprotekcja, są skłonni do zawyżania agresywności swoich rodziców i słabego kontrolowa­nia własnych impulsów agresywnych. Agresywni dorastający z rodzin z hi- poprotekcjąwychowaniarodzinnegoodznaczająsię zazwyczaj również małą samokontrolą i kierowaniem swoimi impulsami agresywnymi, ale przy tym dość obiektywnie oceniają właściwości charakterologiczne swoich rodziców  ich wyobrażenia o agresywności nie zależą od obrazu własnego „Ja” Można przypuszczać, że dominujący styl wychowania sprzyja projektowaniu agresywności dorastających na otoczenie, a przede wszystkim na rodziców. Zak­łócenia stosunków rodzinnych w postaci nadmiernej lub niedostatecznej opiekuń­czości ujemnie wpływają na rozwój samokontroli i samoregulacji dorastających.