POSTAWY MACIERZYŃSKIE

Postawy macierzyńskie percepowane jako bliskie uczuciowo i dają­ce dzieciom autonomię mogą u córek obniżać agresywność, a u synów wpły­wać na poczucie winy. Wymieniona preferencja wpływów między rodzicami i dziećmi różnicuje oddziaływanie wychowawcze dotyczące socjalizacji ag­resji młodzieży dorastającej w zależności od jej płci. Nasuwa się więc wnio­sek: agresję dziewcząt łatwiej redukować bezpośrednio, postawami pozy­tywnymi rodziców (ze względu na większe zsocjalizowanie i dojrzałość emocjonalną dziewcząt niż chłopców w wieku dorastania), natomiast u chłopców – pośrednio, poprzez działanie na ich poczucie winy.Zaprezentowane wyniki badań i wnioski, podkreślające agresogenne zna­czenie negatywnych postaw rodzicielskich oraz socjalizacyjne – postaw pozytywnych w wychowaniu młodzieży, umiejscawiają genezę agresywnoś­ci w systemie rodzinnym.

Cześć, mam na imię Ewelina i pracuję w biurze podróży. Od zawsze chciałam podróżować, gdy zaczęłam to robić, wiele horyzontów przede mną się otworzyło. Chciałabym Wam pomóc wybrać odpowiedni nocleg, miejsce i cel podróży!