W RODZINIE Z PROBLEM ALKOHOLOWYM

W tej rodzinie ojciec był alkoholi­kiem Matka chcąc zrekompensować dziecku brak właściwej opieki ojca, pozwalała mu na wszystko, spełniała jego zachcianki, wyręczała go w wiciu podstawowych czynnościach, ograniczała w ten sposób jego samodzielność. U ojców tego rodzaju postawy nie stwierdzono. Ojcowie byli zbyt wymagający – w 6 przypadkach (18,1 %), a tylko 2 matki (6%). Duży odsetek w badanej grupie stanowili rodzice, których postawy były niekonsekwentne. U matek stwierdzono 22 przypadki (66,6%) tego rodzaju postawy, u ojców 12 (36,3%). Niektórzy badani rodzice przejawiali również pozytywne postawy tj.postawę akceptacji. Jednak nie była to postawa w pełnym jej znaczeniu. Rodzice kochali swoje dziecko, ale nie potrafili mu zapewnić prawidłowo funkcjonującego środowiska rodzinnego. W 2 przypadkach (6%) przyczyną tego była ciężka choroba matek. Matki w większości przejawiały postawę niekonsekwentną i unikania, zaś ojcowie niekonsekwentną, unikania i nadmiernie wymagającą.