TAKIE FORMY AGRESJI

Takie formy agresji szkolnej mogąbyć trudniejsze do wykrycia przez dorosłych. Ponadto stwierdziliśmy, że młodsi i słabsi uczniowie są najczęściej narażeni na agresję szkolną; agresorami w znacznej mierze sa starsi uczniowie. Zasadniczo typowe ofiary charakteryzują się wyższym niepokojem i bra­kiem poczucia bezpieczeństwaniż pozostali uczniowie. Ponadto są oni często ostrożni, wrażliwi i spokojni. Gdy zostają zaatakowani przez […]

AGRESJA SZKOLNA

Na tym tle można stwierdzić, że agresja szkolna stanowi doniosły problem w szkołach skandynawskich. Problem ten dotyczy dużej liczby uczniów. Najnowsze dane (w dużym stopniu zebrane za pomocą mojego kwestionariu­sza na temat agresji szkolnej) z wielu innych krajów wskazują, że problem ten z pewnością istnieje również poza krajami skadynawskimi z podobną lub nawet wyższą częstotliwością. […]

NA PODSTAWIE DANYCH STATYSTYCZNYCH

Na podstawie naszych badań ponad 150 tys. norweskich i szwedzkich uczniów za pomocą kwestionariusza dotyczącego agresji szkolnej można szacować, że ok. 15% uczniów w szkole podstawowej i w młodszych klasach szkoiy średniej (klasy od 1 do 9-tej, co odpowiada mniej więcej przedziałowi wieku od 7 do 16 lat) w Skandynawii doświadczyło zjawiska agresji szkolnej z […]

ZNĘCANIE SIĘ

W mojej definicji uczeń staje się ofiarą, kiedy jest narażony w sposób powtarzalny przez pewien okres czasu na negatywne działania ze strony jednego lub wielu innych uczniów. Negatywne działanie zachodzi wtedy, kiedy ktoś celowo wyrządza krzywdę lub szkodę innemu – co zasadniczo implikuje definicja zachowania agresywnego. Działanie to można realizować za pomocą kontaktu fizycznego, słów […]

AGRESJA W SZKOLE

Agresja wśród młodzieży szkolnej jest niewątpliwie zjawiskiem znanym od dawna. Fakt, że niektóre dzieci są często i systematycz­nie nękane oraz atakowane przez inne dzieci, opisywano w dzie­łach literackich, a wielu dorosłych posiada osobiste doświadczenia z okresu szkolnego. Chociaż dużo wiadomo o problematyce agresji, to dopiero cał­kiem niedawno – na początku lat 1970. – zjawisko to […]

PORÓWNANIE SYTUACJI

Porównanie sytuacji życiowej dzieci wiejskich i miejskich pozwala na uchwycenie różnic w możliwościach wykorzystania czasu wolnego. Dzieci wiejskie (szczególnie z rodzin uboższych) często pomagają swoim rodzicom w pracach polowych i w gospodarstwie domowym, co w pewien sposób w o- kreślonych porach roku ogranicza ich dostęp do telewizji i videa. Wynikibadań wskazują też, że dzieci wiejskieprzejawiąjąmniej […]

people taking picture of waterfalls under cloudy sky

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

W domach, w których znajduje się magnetowid, dzieci oglądaja najczęś­ciej to, co i ich rodzice. Większość dorosłych domowników zabrania swoim pociechom oglądania filmów, w których na ekranie pojawiają się sceny erotyczne, nie reagując przy filmach pełnych okrucieństwa i brutalności.Szczegółowa analiza wyników badań pozwoliła stwierdzić, że następujące powiązania pewnych elementów życia rodzinnego i sytuacji towarzyszących recepcji […]

brown mountain near body of water during daytime

NA PODSTAWIE ROZMÓW

Około 56% rodzin posiada magnetowidy a zbiory kaset to głównie filmy przygodowe, sensacyjne, komedie, horrory i melodramaty a także filmy dla dzieci. Większość tych filmów dzieci oglądają pod kontrolą rodziców, lecz są również i takie (17%), które same sobie dobierają to, co mają oglądać lub pożyczają od kolegów. Wśród tych filmów najczęściej wymieniane były: Amerykański […]

Photo of Woman Sitting on Boat Spreading Her Arms

WZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA

Zainteresowanie wzbudzają również filmy przygodowe i podróżnicze, seriale dla dzieci i młodzieży. Oprócz telewizji polskiej badani korzystają z telewizji kablowej i satelitarnej oglądając zwłaszcza bajki i filmy rysunko­we z kanałów „Cartoon Network”, RTL czy PRO 7.znacznie więcej uwagi badani chłopcy poświęcają filmom fabular­nym i rysunkowym a także dziewczynki melodramatom w stylu Isaury, emi- towanymnakanale „Polonia […]

green and brown building

ANALIZA DANYCH

Analiza danych pozwala zauważyć, że dzieci spędzają dużo czasu przed telewizorem. Ponad 28% młodych odbiorców przeznacza od 4 do 7 godzin dziennie. Potwierdza to wyniki badań D. Kowalczyk prowadzone wśród dzieci z milicyjnej izby dziecka (21), 32% badanych ogląda programy TV bądź filmy video około 3 godz. codziennie (Kowalczyk 1992).Tylkonieliczni respondenci poświęcajątymśrodkomprzekazudojednejgodziny.Wśród badanych znalazła się […]

Aerial View of White Sand Beach

PRZEPROWADZONE BADANIA

Badania zostały przeprowadzone między październikiem 1993 a lutym 1994 wśród 82 uczniów klas I – IV szkół podstawowych we Wrocławiu i na terenie województwa wrocławskiego.Gromadzenie materiału empirycznego miało dwa punkty wyjścia. Pierw­szy to obserwacja agresywnych zachowań dzieci w szkole i sprawdzenie jakiego rodzaju programy i filmy one odbierają. Drugi, polegał na wyborze dzieci preferujących „brutalną” […]

Pink Teal Yellow Multi Color Please Leave Nothing but Your Feet Road Signage

PRZYGLĄDANIE SIĘ PRZEMOCY

Zatem: przyglądanie się przemocy bardziej prowokuje do zachowań agresywnych niż doznanie obrazy osobistej. Krajowe i zagraniczne badania dostarczające nie do końca pewnych do­wodów odnośnie negatywnego oddziaływania telewizji i filmów video na młodych odbiorcow skłoniły nas do podjęcia badań nad ilością czasu poświę­conego tym środkom przekazu;, rodzajem oglądanych programów TV i fil­mów video i ich wpływem […]