green and brown building

AGRESJA DORASTAJĄCYCH

W rodzinie mogą występować jako czynniki powodujące urazy psychiczne u dziecka, tym samym mogą przeszkadzać w procesie socjalizacji jego impulsów agresywnych. W tym wypadku praca korekcyjna w celu obniżenia agresywności dzieci i dorastających powinna być skierowana przede wszystkim na zmianę stylu wychowania i stosunków w rodzinie.Jako założenie przejściowe w pracy przyjęto hipotezę o istnieniu związku między stylem wychowania rodzinnego a socjalizacją agresji dzieci i doras­tających. Pod socjalizacją agresji rozumiany jest proces nauczenia kontrolo­wania swych agresywnych dążności, wyrażania ich w formach społecznie akceptowanych.Celem badań było ustalenie czynników wychowania w rodzinie wpływa­jących na przejawy agresywności dorastających, w celu opracowania progra­mu korekcyjnego służącego do zwalczania niepożądanych przejawów agre­sywności. Szczegółowe cele badań były następujące:. Ustalenie stylu wychowania w rodzinie i jego wpływu na przejawianie agresywności dorastających.Określenie wzajemnych związków między czynnikami wychowania ro­dzinnego, emocjonalną atmosferą rodziny w ocenie dorastających i ich agresywnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *