woman in blue backpack walking on pathway between trees during daytime

AGRESJA I PRZEMOC

Agresja i przemoc stosowana jest instrumentalnie wobec innych grup i zewnętrznego środowiska: umożliwia kontrolowanie teryto­rium i wymuszanie zależności, zapewnia uzyskiwanie dóbr i wpływów, ma wreszcie istotne znaczenie dla podtrzymania właściwej (w znaczeniu podkul­turowym) reputacji własnej grupy. Tak więc,różne formy i przejawy interper­sonalnej agresji i przemocy stanowią postawowe narzędzia dla utrzymania spójności wewnętrznej grupy i pozytywnej identyfikacji społecznej człon­ków, jak i dla zapewnienia sukcesów w realizacji podejmowanych przez gang zadań. Agresja i przemoc stanowią dla młodzieżowego gangu przestępczego jako grupy społecznej zarówno centralną wartość jak i najbardziej ekspono­wane i użyteczne w relacjach społecznych zachowanie się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *