Person Standing on Hand Rails With Arms Wide Open Facing the Mountains and Clouds

BŁĘDY WYCHOWANIA

Badania psychologów i pedagogów, w tym między innymi Wójcik (1977, s. 19) dowodzą, iż od doświadczeń człowieka we wczesnym dzieciństwie, od jego sytuacji rodzinnej zależy w dużej mierze kształt jego osobowości, za­chowanie się w różnych okolicznościach i skłonność do agresji.W badaniach własnych przyjęto klasyfikację postaw rodzicielskich Ziem­skiej (zob. Przetacznikowa, Włodarski 1986, s.453-459).Podzie!iła ona pos­tawy na pozytywne;miłości i akceptacji oraz negatywne: wrogości i odrzuce­nia. Wśród postaw pozytywnych najważniejszymi są: postawa współdziała­nia, rozumnej swobody, uznania praw dziecka. Do negatywnych postaw rodzicielskich wspomniana autorka zalicza natomiast: postawę odtrącenia, unikania nadmiernie ochraniającą i nadmiernie wymagającą. W badaniach próbowano zweryfikować następującą hipotezę: Wadliwe posta­wy rodzicielskie (odtrącenia, unikania), niewłaściwe metody wychowania (autory­tarne) i błędy w wychowaniu popełniane przez rodziców (agresja wobec dzieci, niekonsekwencja, uleganie) stanowią przyczyny agresywności dzieci w szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *