pink convertible car parked near beige concrete building during daytime

Chronimy zabytki

Wędrując szlakami turystycznymi, w czasie zwiedzania miast i miasteczek często napotykamy oznaczone specjalnymi tablicami obiekty, które jako zabytki są przedmiotem powszechnego zainteresowania turystów. Znajdują się one pod ustawową ochroną państwa… dla zachowania i należytego utrzymania tak, aby służyły nauce i popularyzacji wiedzy, stanowiły trwały element rozwoju kultury narodowej i były czynnym elementem życia współczesnego społeczeństwa socjalistycznego. Ochrona dóbr polega na zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją, na zapewnieniu warunków trwałego zachowania, na ich konserwacji, restauracji lub odbudowie opartej na zasadach naukowych. Sprawami tymi zajmuje się Ministerstwo Kultury i Sztuki poprzez Zarząd Muzeów i Zabytków oraz wojewódzkich (miejskich) konserwatorów zabytków. Pod ochroną ustawową znajdują się m.in.: zabytki budownictwa, urbanistyki i architektury, np. historyczne założenia urbanistyczne miast i osiedli, parki i ogrody dekoracyjne, budowle i ich wnętrza, zabytki historyczne jak np. pola bitew, miejsca upamiętnione walkami o niepodległość i sprawiedliwość społeczną, obozy zagłady oraz inne budowle i przedmioty związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub działalnością instytucji i wybitnych postaci historycznych, zabytki etnograficzne, jak typowe układy zabudowy osiedli wiejskich i budowle wiejskie, szczególnie charakterystyczne oraz wszelkie urządzenia, narzędzia i przedmioty będące świadectwem gospodarki, twórczości artystycznej, pojęć, obyczajów i innych dziedzin kultury ludowej, zabytki techniki i kultury materialnej, jak stare kopalnie, huty, warsztaty, budowle, konstrukcje, urządzenia, środki transportu, maszyny, narzędzia, instrumenty naukowe i wyroby szczególnie charakterystyczne dla dawnych i nowych form gospodarki, techniki i nauki, gdyż są unikatami lub wiążą się z ważnymi etapami postępu technicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *