person in red hoodie standing on snowy mountain during daytime

ELEMENT ŚRODOWISKA

Czynniki te, na ogół współ- występujące ze sobą czy wzajemnie się warunkujące, tworzą układy, w któ­rych ma miejsce „agresywna edukacja jednostki”.Elementem środowiska zewnętrznego człowieka, biorącego udział w pro­cesie socjalizacji, jak już wielokrotnie podkreślano, jest środowisko społecz­ne określane jako ogół jednostek, kręgów społecznych, grup i innych zbioro­wości, z którymi osobnik styka się w swoim życiu i które wywierają wpływ na jego zachowanie. Jednakże najważniejszymi elementami, mającymi decy­dujące znaczenie w procesie socjalizacji, są rodzina i inne małe grupy spo­łeczne, typu grupa rówieśnicza, klasa szkolna itp.Człowiek uczestniczy w nich, pełniąc określone role. Z kolei grupy te oddziałują bezpośrednio na jednostkę, są też pośrednikiem w przebiegu inte­rakcji ze społeczeństwem jako całością. Zwrotnie zaś, tak rozumiane środo­wisko społeczne, organizuje doświadczenia człowieka, dostarcza mu modeli zachowania i wzmocnień w tym procesie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *