brown clock tower

PLACÓWKI SPOŁECZNE

Proces ten musi dotyczyć placówek i instytucji wychowawczych na poziomie małych grup społecznych, ale także w skali makro, na podstawie preferowanych np, ideologii. W odniesieniu do mikrostruktur i jednostek w oparciu o bezpośrednie poradnictwo psychologiczne i inne formy terapeu- tyzujące. Oczywiście nie da się tego wdrożyć bez uwzględnienia dwustron- ności przebiegów procesów społecznych. Możliwy jest on do zrealizowania przy pełnej drożności struktur przenoszących potrzeby i aktualne wartości jednostek w sposób niekonfliktowy, pozbawiony elementów agresji, w wy­miar społeczny – bez rzeczywistej i realnej demokratyzacji życia społeczne­go nieosiągalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *