pink convertible car parked near beige concrete building during daytime

POWSTAJĄCY KONFLIKT

Powstaje tutaj ewidentny konflikt. Nie bez przyczyny grupy te wywodzą się ze środowisk o niskim statusie (w tym także emocjonalnym – np. dzieci z tzw. dobrych domów o deficytach emocjonalnych). Ludzie nale­żący do tych grup swoim zachowaniem naruszają ogólnie przyjęte w danym społeczeństwie wzory, zazwyczaj spetryfikowane przez obowiązujące prawo. Jest to ich wspólna cecha. Z kolei znajduje to wyraz w nakładanych na nich sankcjach. Specyficzną „atrakcyjność” tych zachowań ilustrują takie zjawiska spo­łeczne jak: wykorzystywanie agresji i przestępczych sposobów zachowania przez grupy walczące o jakieś opcje polityczne, powszechna i często wzmac­niana przez środki masowej komunikacji i popularność postaci’ze świata przestępczego, kreowanie agresywnego stylu bycia jako efektywnego sposo­bu na radzenie sobie w świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *