Person Standing on Hand Rails With Arms Wide Open Facing the Mountains and Clouds

POZYTYWNE POSTAWY

Poza tym takie pozytywne postawy macierzyńskie jak: bliskość uczuciowaprzejawiana jako akceptacja, pozytywne zaangażowanie w sprawy córki oraz koncentracja emocjonalna na niej koreluje ujemnie z róż­nymi przejawami agresywności dziewcząt (tab. 5).Postawy ojcowskie spostrzegane przez dziewczęta jako rozluźniona dyscyp­lina czy ogólnie autonomia, ale również akceptacja córek wykazują ujemny związek z ich agresywnością w wielu przejawach (tab. 3).Widoczna jest wyraźna przewaga zależności między postawami rodziców typu dystans uczuciowy, kontrola oraz niekonsekwencja wychowawcza z ag­resywnością młodzieży nad zależnościami: postawy pozytywne a agresyw­ność dziewcząt i chłopców. Ilość korelacji negatywnych postaw rodziciels­kich z agresywnością młodzieży stanowi 42,04% – 67,04% wszystkich współczynników w poszczególnych diadach, natomiast korelacji pozytyw­nych postaw rodziców z agresywnością ich dzieci jest odpowiednio mniej od do 18,75% (współczynników korelacji r-Pearsona).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *