woman in blue backpack walking on pathway between trees during daytime

PREZENTOWANE PODEJŚCIE

Prezentowane pode ście metodologicz­ne eksponuje znaczenie subiektywnego odczuwania a także rozumienia sytu­acji psychologiczno-społecznych jednostki (zmienne autopercepcyjne i per- cepcyjne),nie zaś obiektywnych parametrów, dotyczących jej sytuacji rodzinnej. Postawarodzicielska jako względnie trwała strukturapoznawczo-uczucio- wo-wolicjonalno-behawioralna ukierunkowuje zachowanie się rodziców, wyrażając określony ich stosunek emocjonalny do potomka, kreując jedno­cześnie jego osobowość, w tym także – różnie nasiloną agresywność.Ta ostatnia to: stała właściwość człowieka nabyta i utrwalona w procesie jego rozwoju na podstawie uczenia społecznego, a polegająca na częstych, niea­dekwatnych do bodźca reakcjach agresywnych o znacznym nasileniu, wystę­pujących w stosunku do szerokiego zakresu obiektów społecznych. Ponadto występuje często nieumiejętność kontrolowania reakcji a także wyraine od­czuwanie i przejawianie postawy wrogości do otoczenia. (Wójcik 1977, s. 10).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *