gray seadock

PROPOZYCJE PRAKTYCZNE

Na podstawie otrzymanych danych o negatywnych czynnikach wychowa­nia rodzinnego opracowano adresowany do rodziców program korekcji ro­dzinnego stylu wychowania:TRENlNG RODZICIELSKIEJ EFEKTYW- NOŚCI.Zadaniemtreningurodzicielskiegojest zwiększenie konstruktywnoś- ci w stosunkach rodzinnych, w szczególności w stosunkach z dorastającymi. Trening składa się z czterech etapów pracy grupowej:I etap – SENSYTYWNY (zabawy inscenizacyjne (w role), zwiększające wrażliwość rodziców na problemy osobiste i przeżycia dorastających dzieci, rozwój empatii rodzicielskiej);II    etap – KOGNITYWNY ( informowanie rodziców o wpływie stylu wychowania na agresywność dorastających, odgrywanie sytuacji konflikto­wych);III etap – KSZTAŁCĄCY (poszerzenie strategii komunikowania się w ro­dzinie, nauka efektywnych sposobów komunikacji, zwiększających odpo­wiedzialność każdego członka rodziny .wzajemne zaufanie, wspólne rozwią­zywanie sytuacji konfliktowych);IV    etap – ZESPALAJĄCY (udział dorastających i rodziców w komunika­cyjnych zabawach inscenizacyjnych, dyskusje na temat: „Sytuacje konflikto­we w rodzinie i szkole”). Ostatni etap ma za zadanie utrwalenie nowych strategii rodzicielskich, wypracowanie u dorastających nowego nastawienia na rozwój kontroli i kierowania swoją agresją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *