Pink Teal Yellow Multi Color Please Leave Nothing but Your Feet Road Signage

PRZYSWAJANIE ŚRODOWISKA

Przyswajanie środowiska kulturowego następuje w znacznym stopniu dzięki mass mediom i wraz z przejmowaniem doświadczeń społeczno-histo- rycznych prowadzi do kształtowania w jednostce właściwych stereotypów myślowych, przekonań o wartościach i postaw.Recepcja przekazów w sposób bezrefleksyjny, bez poddania ich racjonal­nej ocenie może być przyczyną hamowania rozwoju osobowości i tworzenia się stref irracjonalności w myśleniu i działaniu. Bywa tak szczególnie wtedy, gdy odbierane przez jednostkę treści są niedostatecznie bogate i dlatego nie mogąbyć odpowiednio zrelatywizowane wobec obowiązujących norm i war­tości danego systemu społeczno-kulturowego.Ma to określone konsekwencje dla procesu socjalizacji, który nie musi prowadzić do pozytywnych wyników adaptacyjnych oraz do jednoznacznego wzmożenia racjonalności poznania i działania. Jednym ze skutków recepcji jednostronnych przekazów (np. telewizyjnych) może być narastanie agresji wśród odbiorców .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *