Brown Wooden Dock

RÓŻNE OKOLICZNOŚCI

Różne okoliczności środowiska i instytucje spo­łeczne (np. różne szkoły) mogą być porównywane co do zakresu, w jakim pojawia się w nich zachowanie agresywne we wzajemnych relacjach ludzi.Podstawowe znaczenie dla eskalacji agresji mają społeczno-moralne stan­dardy dotyczące agresji i przemocy, wyrażające się w tzw. przekonaniach normatywnych ludzi (por. Huesmann i in. 1993) co do aprobaty/dezaprobaty agresji w życiu społecznym. Owe przekonania normatywne stanowią zarów­no układ odniesienia do oceny zdarzeń i zachowania się (np. w kategoriach: dobre-złe, właściwe-niewłaściwe, pożądane-niepożądane, itd) jak i uzasad­niania podejmowania określonych działań. Porównawcze badania między­kulturowe nad aprobatą/dezaprobatą agresji pokazują m.in., że różne formy agresji i inne przejawy aspołeczności są w pewnych okoliczniościach uważa­ne za bardziej lub mniej dopuszczalne (np. dorastający w Polsce i we Wło­szech bardziej aprobują kłamanie, nieposłuszeństwo i łagodniejsze postacie „napastliwości” między kolegami, niż kradzież i wandalizm: por. Bonino i Frączek, 1996).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *