Person Standing on Hand Rails With Arms Wide Open Facing the Mountains and Clouds

RÓŻNE REAKCJE

Relacje te bywają także negatywne. „Ja” – „świat” wymusza częstokroć gotowość obrony siebie, własnego, ja”. Pierwszy rzeczywisty motywagresjipojawiasięwtedy, gdy dziecko zaczyna rozumieć, że zachowania agresywne mogąbyć efektyw­nym sposobem zdobywania jakichś gratyfikacji.Nadawanie właściwego znaczenia intencjom agresywnego zachowania w ka­tegoriach dobra i zła oraz wybór usprawiedliwionego dla siebie „zła”, otwiera cały repertuar intencjonalnych zachowań, gdzie agresja staje się sposobem rozwiązywania konfliktów i usuwania stanu frustracji (Komadt 1984, s. 73 i n.).Większość badań nad determinantami zachowań agresywnych dotyczy stosowanych przez rodziców sposobów kontroli zachowania dzieci w proce­sie wychowania.Najsilniej z agresywnością związane są: brak akceptacji dziecka, odrzuce­nie emocjonalne oraz permisywność rodziców wobec agresji dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *