Great Wall of China

SENS DZIAŁAŃ

Sens takich działań w świetle wiedzy na temat agresji wydaje się jednak wątpliwy. Szkoła jest dość bezradna wobec agresji dzieci i młodzieży, a bez koordynacji działań profilaktycznych i interdyscyplinarnym podejściu do tego zagadnienia, niewiele da się zrobić. Czynniki osobowościowe, subiek­tywne, prowadzące do agresji, są aktywizowane i wyzwalane przez szersze uwarunkowania społeczne. Jako memento można potraktować fakt, że w wo­jewództwie rzeszowskim, uznanym w 1994 roku za najbezpieczniejsze w kraju, prewencją wśród dzieci i młodzieży w KW Policji zajmują się dwie osoby. Być może szansą są tutaj szerokie programy realizowane pod egidą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wśród nauczycieli, bezrobotnych, dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami oraz rodziców. Oddziaływania socjalizacyjne tego typu muszą być kompleksowo prowadzone na różnych poziomach struktury społecznej w kierunku dostarczania „pozytywnych mo­deli” sposobów nieagresywnego (lecz asertywnego) lub kompensacyjnego zachowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *