brown wooden dock on blue sea under blue and white cloudy sky during daytime

SENS POJĘCIA

Socjopsychologiczny sens pojęcia „czarna owca” zawiera się więc we wskazaniu relacji między większością grupy a wyróżnionymi w grupie osobami:„czarna owca”to osoba (grupa osób) z własnej grupy społecznej prezentująca(ce) zachowanie się lub własności, które niosą zagrożenie dla lub naruszają wartości, normy, standardy ważne dla pozytywnej identyfikacji społecznej członków i mogą prowadzić do mniejszej zwartości społecznej grupy. Zajmując się „kozłem ofiamym”i „czarną owcą” z perspektywy socjopsy­chologicznej, mamy na uwadze efekty szczególnego rodzaju procesów wew- nątrzgrupowych zachodzących w sytuacjach zagrożenia pozytywnej identy­fikacji społecznej członków grupy i w konsekwencji możliwości rozpadu grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *