Lake and Mountain

SOCJALIZACJA JEDNOSTKI A ZACHOWANIA AGRESYWNE W WYMIARZE SPOŁECZNYM

Proces formowania czynności agresywnych najłatwiej można prze­śledzić we wcześniejszych okresach rozwojowych. Wzorce zacho­wań, które pojawiają się w początkowym okresie życia człowieka są niejako włączane w strukturę osobowości i nie wymagają dodatkowych przestrukturalizowań. Formowanie się agresywności, rozumianej jako dys­pozycja do zachowań agresywnych, rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej prostej reakcji emocjonalnej we wczesnym dzieciństwie. W reak­cjach afektywnych mogą się wytwarzać wyuczone reakcje gniewu (najczęś­ciej związane ze stanami frustracyjnymi), prowadzące do zachowań protoag- resywnych przez warunkowanie doświadczanych pozytywnych i negatyw­nych reakcji emocjonalnych. Nie są to jeszcze zachowania agresywne, gdyż ich intencjonalność jest ograniczona. Dziecko, poznając świat realizuje coraz wyraźniej emocjonalne związki między sobąa otoczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *