person in black jacket standing on white snow covered field under green aurora lights during night

STRUKTURY SPOŁECZNE I KULTUROWE

Załamały się struktury społeczne i kulturowe, w których ludzie tkwili przez lata. Upadły uznawane autorytety. J ako niewia­rygodne odbierane są rodziny, szkoła, partie polityczne a nawet kościół. Osłabło oddziaływanie dotychczasowych mechanizmów i instytucji kontroli społecznej, doprowadzając do chaosu normatywnego.te procesy nakładają się uboczne skutki przemian społeczno-ekono­micznych. Należy do nich głęboka recesja i związane z nią bezrobocie, szcze­gólnie wśród młodzieży. Pogłębiają się także różnice społeczne, tworząc ostre kontrasty, np. 1/3 rodzin posiada dochód na poziomie minimum socjalnego, a jednocześnie pojawiły się grupy ludzi o bardzo wysokim i szybko zdoby­tym bogactwie. Afirmacja osób, które potrafią się urządzić, a jednocześnie zbyt duża tolerancja dla intensywnego gromadzenia dóbr, mogą skłaniać do działań według prostej zasady – weż sobie to co chcesz mieć, gdyż tylko wtedy jesteś kimś.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *