people on boat on water during daytime

W MIARĘ POSTĘPU

W miarę postępu rozwoju indywidualnego strefa aktywności symbolicznej rozrasta się między działaniem receptorów i efektorów (Cassirere 1977). Uwew- nętrznione czynności symboliczne to rozmaite postacie odbioru, opracowania (kodowanie) i transformacji (przekodowywanie) informacji (przekazów) przy u- życiu znaków i symboli. Aktywność ta to wewnątrzpsychiczne życie człowieka.. Kłoskowska podkreśla, że w tej strefie dokonują się operacje tworzenia znaków przypisanych, które na drodze symbolicznej informacji wyprzedzają doświadczenie lub umożliwiają obcowanie z pseudodoświadczeniem mającym za przedmiot osoby, rzeczy i zdarzenia, czyli antycypowanie świata fikcji.W tej strefie aktywności psychicznej ludzie formułują oceny i normy oraz doznają przeżyć wartościujących, których potrzebie aktywność ta służy. autonomizacja tej sfery aktywności psychicznej wzbogaca wewnętrzne życie ludzi i tworzy świat wewnętrzny człowieka, który w znacz­nym stopniu wpływa na percepcję otaczającego go środowiska społeczno- kulturowego oraz (pośrednio) na zachowanie się i działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *