woman in blue crew neck t-shirt and brown fedora hat standing near brown concrete building

W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

W stanie nietrzeźwości zapo­minał o swoich wymaganiach i postanowieniach. Jeżeli postawy rodziców są rygorystyczne, wymagające, surowe wpływają bezpośrednio na styl wycho­wania autorytatywny. W kilku przypadkach spotkano się z tym stylem. Dzie­ci w tych rodzinach były zastraszone, lękliwe, wycofywały się z kontaktów społecznych. Zaobserwowano u nich objawy nerwicowe. W 6 przypadkach wystąpiły ucieczki z domu, wagary, niepowodzenia szkolne. W 4 rodzi- nach(12,l%) matek samotnie wychowujących dzieci zauważono styl liberal­ny. Wynikało to z własnej niemocy, nieudolności wychowaczej. Matki tole­rowały zachowanie dorastających synów, którzy nie zwracali uwagi na naka­zy, zakazy lub prośby matek. Preferowanie tego stylu było wynikiem strachu przed agresją dziecka. Styl liberalny zastosowany w wychowaniu dorastają­cych dzieci był wynikiem niezaradności wychowawczej, a także wiązał się z brakiem umiejętności postępowania z buntowniczą młodzieżą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *