Derawar Fort at Sunset

W ŚWIECIE DOROSŁYCH

W świecie dorosłych oceny moralne odnoszone do aktów agresji/przemo­cy i w efekcie aprobata/dezaprobata takiego zachowania są wyraziście powią­zane z ogólnym systemem wartości i orientacjami światopoglądowymi. Spo­łeczne i moralne normy dotyczące aprobaty/dezaprobaty agresji i przemocy stanowią główne przesłanki wzmacniania lub ograniczania eskalacji agresji i przemocy w życiu społecznym: w atmosferze akceptacji dla agresji więcej ludzi, częściej i na większą skalę uczestniczy w agersywnych interakcjach niż wówczas, gdy wrogość i przemoc spotyka się z powszechnym i jednoznacz­nym potępieniem. Ważne znaczenie dla eskalacji agresji i przemocy w życiu społecznym mają również, poza bezpośrednio wyrażoną aprobatą/dezaprobatą, procesy i zjawiska ułatwiające uzasadnienie takich form interakcji oraz pozwalające ludziom łatwo usprawiedliwiać własne/własnej grupy angażowania się w agresywne działania wobec innych osób, grup (por. Bandura,1976).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *