green trees on green grass field under white clouds and blue sky during daytime

W WIEKU DORASTANIA

Agresywność przejawiana w różnym nasileniu i formie, coraz częś­ciej wszechobecna w codziennej rzeczywistości, to niewątpliwy problem społeczny oraz godny uwagi temat rozważań naukowych. Jest to zjawisko brzemienne w skutki społeczne, wymagające interdyscypli­narnej penetracji empirycznej, wnikliwej, wieloaspektowej, możliwie wszechstronnej analizy a równocześnie działań psychopedagogicznych i  społecznych o charakterze profilaktyczno-korekcyjnym.Aspekty zachowania wyróżniające agresję spośród bogatej sfery behawio­ralnej człowieka są następujące:  występowanie czynnika emocjonalnego w zachowaniu (np. gniew, złość), intencjonalność czynienia szkody, kierowanie się motywem czynienia zła, wyrządzania krzywdy przedmiotowi działań (ofierze) (Wójcik 1977),     spowodowanie konkretnych konsekwencji zachowań (efekt działania w po­staci zadania cierpienia) (Frączek 1986, Kosewski 1997, Zakrzewski 1986).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *