people sitting on rock edge facing body of water

WADLIWE POSTAWY RODZICIELSKIE

Badania wykazały, iż wadliwe postawy rodzicielskie (odtrącenia, unika­nia, nadmiernie ochraniająca i nadmiernie wymagająca),błędy w wychowa­niu popełniane przez rodziców (m.in. agresywność wobec dziecka, niekon­sekwencja, uleganie dziecku) stanowią przyczyny agresywności ich dzieci w szkole. Potwierdziła się zatem hipoteza o związku wymienionych czynni­ków z agresywnością dzieci w szkole.Potwierdzają tę tezę również badania Ranschburga (1993), Wójcik (1977), Malak i Frączek (1986) i in. Wójcik (1977, s.22) wskazuje bowiem, iż sytuacje wychowacze w rodzinie są różno­rodne i skomplikowane i zawsze współwystępuje w niej wiele czynników mających wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Na rozwijanie agre­sywności u dzieci mają wpływ niewłaściwe stosunki rodzice – dzieci; wśród nich zaburzone kontakty uczuciowe i niewłaściwe metody wychowawcze.Również Malak i Frączek (1986,s.ll3) wskazują na związek agresywności dzieci ze stanem ich środowiska społecznego, w tym także (zwłaszcza) rodzinnego.Wynik badań własnych autorki pozwalają sądzić, iż dzieci agresywne są znerwicowane, lękliwe i wycofujące się z kontaktów społecznych: Ma to ogromny wpływ na ich sytuację szkolną, naukę (przejawiają niepowodzenia), a także kontakty z rówieśnikami. Objęte więc powinny być szczególną opieką wychowawcy i pedagoga szkolnego (terapią pedagogiczną)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *