woman standing on terrace facing city

WIELOKROTNE PODKREŚLENIE

Wielokrotnie podkreślano, że zachowania agresywne jednostek, wynika­jące ze społecznie uwarunkowanych „zaburzeń” socjalizacji mogą przyjmo­wać formy zwielokrotnione, przybierając postać „zjawisk społecznych”, ok­reślanych z punktu powszechności ich występowania. Społeczna ocena opie­raj ąca się na wskazywaniu wspólnych cech ludzi łamiących normy społeczne bardzo często skupia ich w grupy, określane w socjologii mianem podkultur. Dokonują oni bowiem wybiórczej selekcji funkcjonujących w danym społe­czeństwie norm. Najbardziej wyrazistym przykładem tego typu procesu są podkultury (ew. grupy) przestępcze łamiące normy zakazujące zachowań agresywnych. Trzeba zaznaczyć, że przestępcze systemy podkulturowe nie funkcjonują w sposób oderwany od uwarunkowań o szerszym ogólnospo­łecznym charakterze. Pozwalają one bowiem na zapewnienie członkom o- wych grup uczestnictwa w kulturze w sensie korzystania w bezpośredni spo­sób z dóbr i gratyfikacji zapewnianych, czy raczej tworzonych przez społe­czeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *