green trees on brown sand beach during daytime

WYMIENIONE OKOLICZNOŚCI

Wspomniane okoliczności i procesy występują zarówno w odniesieniu do specyficznej, konkretnej makroskali społecznej.Ogólna aprobata dla agresji i przemocy jako formy interakcji społecznych, minimalizowanie negatywnej oceny skutków własnej grupy agresji w porów­naniu z agresją „innych”, uzasadnienie potrzeby agresji w porównaniu z agresją „innych”, uzasadnienie agresji i przemocy „wyższymi racjami”, ano­nimowość relacji interpersonalnych, rozproszenie odpowiedzialności bądź przemieszczanie odpowiedzialności za wprowadzenie i egzekwowanie agre­sywnych działań i przemocy w relacjach społecznych to czynniki i zjawiska mające znaczenie dla eskalacji agresji i przemocy. Rozumienie tych procesów i zjawisk pomaga objaśnić agresję i przemoc występującą także wśród dzieci i młodzieży, a zwłaszcza pozwala na pokazywanie związków między pewnymi aspektami życia społecznego a socjalizacją agresji w trakcie rozwoju indywidu­alnego oraz natężeniem agresji manifestowanej przez dzieci i młodzież.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *