green and brown building

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań agresywności i poczucia winy w grupach przestępczych i  nieprzestępczych z lat 1968 (Krawczenko 1968, Wolińska 1991) przedsta­wione w tabeli 1, obrazują lawinowe wręcz narastanie nasilenia agresywnoś­ci, ale też szerokie spektrum jej przejawiania się. Nie sposób przy tym oprzeć się refleksji, że badana młodzież (13-16 lat), dziewczęta i chłopcy z VII i  VIII klas SP jest znacznie bardziej agresywnaniż chłopcy (także więźniowie agresywni) badani ponad 20 lat temu. Ponadto wyselekcjonowane do badań własnych grupy agresywnych chłopców i agresywnych dziewcząt mają wszystkie analizowane wyniki wyraźnie najwyższe (różnica istotaa statys­tycznie) w porównaniu z wynikami pozostałych grup, co niepokoi z wycho­wawczego i społecznego punktu widzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *